Finn skjemaet du trenger her

Søk digitalt

Evje og Hornnes kommune ønsker å bruke flest mulig digitale skjema. Dette gjør det enklere for deg å søke om tjenestene du trenger, og det letter også vårt arbeid med å hente inn nødvendig informasjon.

På mange av skjemaene kreves det innlogging via ID-porten. Dette er av hensyn til ditt personvern og sikkerhet.

På enkelte skjemaer er det ikke innlogging, eller du kan velge om du vil logge inn eller ikke. Logger du inn, er søkeprosessen tryggere. For deg og for oss.

Barnehage og skole

Barnehage

Søknad om barnehageplass

Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling

Skole

Søknad om SFO-plass

Søknad om redusert foreldrebetaling for SFO

Voksenopplæring

Søknad om voksenopplæring

Barn og familie

Bekymringsmelding til barnevernet

Borgerlig vigsel

Henvisning til familieteam

Søknad om barnekoordinator

Søknad om koordinerte tjenester i helse og omsorg

Beredskap

Sikkerhetsplan ved store arrangement

Helse, omsorg og sosiale tjenester

Søknad om helsetjenester

Søknad om ledsagerbevis

Koordinerte tjenester

Søknad om koordinerte tjenester i helse og omsorg

Søknad om barnekoordinator

Bolig

Søknad om bostøtte

Startlån og tilskudd til bolig

NAV

Søknad om økonomisk sosialhjelp

Parkeringstillatelse

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Legeerklæring - vedlegg til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringskort for forflytningshemmede - tap av kort

Transporttjeneste for forflytningshemmede

Søknad om transporttjeneste for forflytningshemmede (TT-kort)

Legeerklæring - vedlegg til søknad om transporttjeneste for forflytningshemmede (TT-kort)

Kultur og fritid

Idrettsstipend for ungdom

Kulturstipend for ungdom

Kultur- og frivillighetsmidler - generelt tilskudd

Kultur- og frivillighetsmidler til spesielle aktiviteter

Nomineringsskjema til Frivillighetsprisen

Nomineringsskjema til Kulturprisen

Samtykkeskjema - behandling av helseopplysninger (kulturskole)

Sikkerhetsplan ved store arrangement

Søknad om treningstid - idrettshall

Søknad om treningstid - svømmehall

Plan, bygg og eiendom

Bestilling av septiktømming

Meld fra om feil (for eksempel mørklagte gater, hull i asfalten, skader på turveier, manglende brøyting o.l.)

Byggesak

Avkjørsel, byggegrense etter vegloven

Melde mulig ulovlig byggetiltak

Søknad for minsteavstand til nabogrense

Søknad om tilkobling til kommunal vann- og avløpsledninger

Søknad om utslippstillatelse

Søknadsskjemaer for byggesak

Søknadsskjemaer for mindre byggeprosjekter på boligeiendom

Grenser, oppmåling og eiendom

Bestill retting av feil og mangler

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Vannmåler

Installasjon/bytting av vannmåler

Veg

Arbeid i kommunal veg/gate - arbeidsvarsling

Motorferdsel i utmark

Søknad om gravetillatelse, arbeidstillatelse eller gravemelding

Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier

Politisk

Krav fra arbeidsgiver om refusjon for lønnsutgifter

Krav om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste

Næring og landbruk

Næring

Omsetningsoppgave for salg av alkohol

Søknad om salgsbevilling for alkohol

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om skjenkebevilling

Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning/ambulerende

Sikkerhetsplan ved store arrangement

Landbruk

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Erstatning etter pålegg om nedslakting

Erstatning for kostnader til tiltak som følge av radioaktivitet

Søke om bygging av landbruksveg

Tilskudd

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Skjema for dreneringsplan

Søke om nydyrking

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tilskudd ved produksjonssvikt

Tilskudd ved svikt i honningproduksjon

Tilskudd til manuell hogst i Evje og Hornnes

Søknad om å få utbetalt innvilget tilskudd til manuell hogst

 

Personvern

Vi samler inn og behandler personopplysninger vi trenger for å utføre lovpålagte oppgaver, andre typer tjenester og håndtere henvendelser vi får fra deg. For slik behandling skal det være en egen personvernerklæring. Den skal gi informasjon om hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger og om rettighetene du har når vi gjør det.

I skjemaoversikten på denne siden er det mange tjenester og skjemaer som vi knytter erklæringer direkte til. Men vi har også en generell personvernerklæring og en samleside for alle erklæringer knyttet til særskilte behandlinger:

Trenger du mer informasjon, savner du noen erklæringer eller finner mangler? Ta gjerne kontakt!