Nå kan du søke kommunen om tilskudd til kultur- og frivillighetsformål

Tilskuddsordningen retter seg mot alle organisasjoner, lag, grupper og enkeltpersoner som driver aktiviteter innen kultur- eller frivilligfeltet i Evje og Hornnes kommune. Du kan søke om støtte til drift og/eller spesielle aktiviteter.  

Søknadsfristen er 1. april 2024.

Hva kan det søkes om og hvordan fordeles tilskuddet?

 • Evje og Hornnes Idrettsråd får 1/3 av potten for selv å håndtere søknader til idrettsformål
 • Av resterende midler blir 1/3 avsatt til arrangementer
 • 2/3 til generelt tilskudd til frivillige organisasjoner

Generelt tilskudd har sin egen fordelingsnøkkel etter antall medlemmer og gir mer støtte til organisasjoner med medlemmer under 20 år.

NB! Det er også mulighet for å søke om gratis husleie av Furuly Storsal og Evjemoen Kino og Scene (EKS) til deres arrangement.

Hvem kan søke?

 • Alle organisasjoner, lag og foreninger med organisasjonsnummer og medlemmer i Evje og Hornnes kommune kan søke om generelt tilskudd til sin organisasjon. Det utbetales kun generelt tilskudd for medlemmer bosatt i Evje og Hornnes kommune. 
 • Både private, lag og foreninger kan søke tilskudd til arrangementer og aktiviteter. Da formålet med det sistnevnte tilskuddet er å stimulere til mer aktivitet i kommunen, vil hver søknad vurderes opp mot antall søkere, målsettingen med tiltakene, søkers økonomi og hvor midlene kan få størst effekt. Vi oppfordrer til mangfold og inkludering.
 • Lag tilsluttet Norges idrettsforbund skal søke kulturmidler fra Evje og Hornnes Idrettsråd. 

Viktig å merke seg

 • Søknadsfristen er 1. april hvert år.
 • Dersom dere søker generelt tilskudd skal det legges ved medlemsliste og revidert regnskap for siste aktivitetsår.
 • Søknader som får innvilget tilskudd til aktiviteter og arrangementer får utbetalt tilskuddet ved å levere inn regnskap og kvitteringer innen 15. desember søknadsåret.
 • Søknader og tillegg som kommer inn etter fristene vil ikke behandles eller utbetales.
 • Du kan søke om både generelt tilskudd og til spesielle aktiviteter, men da ønsker vi at du legger inn en søknad til hver.
 • Søknadene behandles i Levekårsutvalget i mai eller juni hvert år.

Her kan du søke om kultur- og frivillighetsmidler:

Søknadsskjema kultur- og frivillighetsmidler - generelt tilskudd

Søknadsskjema kultur- og frivillighetsmidler - til spesielle aktiviteter

 

Andre tilskudd til barn og unge i kommunen

Ungdom mellom 13 og 19 år kan søke om kulturstipend og idrettsstipend hvert andre år (idrettsstipend i oddetallsår og et kulturstipend i partallsår). Begge stipendene er på kr. 10.000,- og kan fordeles på en eller flere søkere. Både enkeltpersoner og grupper som bor eller har sin opprinnelse i kommunen kan søke. I 2024 kan det søkes om kulturstipend. 

I tillegg til kultur- og frivillighetsmidlene støtter Evje og Hornnes aktiviteter for barn og unge under 18 år ved å betale for leie av idrettshallene. I 2023 utgjorde dette tilskuddet over kr. 500.000.

Her kan du søke om kulturstipend for ungdom:

Søknadsskjema kulturstipend for ungdom