Ny kommunedelplan for klima og energi er vedtatt

Kommunestyret vedtok i møtet 25. april 2024, sak 32/24, ny Kommunedelplan for klima og energi. 

«I ei tid der klimaendringane utfordrar vårt miljø, økonomi og samfunn, er det viktigare enn nokon gong at vi handlar målretta. Denne planen er ein del av kommunens mål om å ta ansvar for ei berekraftig framtid, samstundes som vi sikrar gode levekår for alle innbyggjarane.»
Ordfører Morten Haraldstad

Forsiden til dokumentet Kommunedelplan for klima og energi. Bildet viser grønne bregner mot en blå solfylt himmel. - Klikk for stort bilde

Kommunen har valgt ut tre fokusområder: 

  1. Klimavennlig samfunnsutvikling
  2. Landbruk 
  3. Forbruk og avfall

To hovedmålsettinger er satt for samfunnet Evje og Hornnes:

  • Innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 55 % sammenlignet med år 2009.
  • Evje og Hornnes skal bidra til at Agder oppnår netto null CO2-utslipp innen 2050 ved å redusere utslippene.

Fem hovedmålsettinger er satt for Evje og Hornnes kommune som virksomhet:

  • Innen 2030: Evje og Hornnes kommune skal redusere klimagassutslippene knyttet til drift av egen virksomhet med 55% fra 2018.
  • Kommunen skal jobbe systematisk for å minimere klimafotavtrykket i utbyggingsprosjekter. Klimagassutslippene skal vurderes i alle faser av utbyggingsprosjekter.
  • Kommunen skal arbeide systematisk for å effektivisere energiforbruket i eksisterende bygningsmasse. Energiforbruket pr. kvm. i kommunale bygg skal være lavt og blant det laveste med sammenlignbare kommuner.
  • Alle nye maskiner og kjøretøy skal være utslippsfrie.
  • Tjenestereiser med fly og bil skal reduseres med minst 50 % fra 2018.

For å nå disse målene er det lagd en liste med tiltak som dere kan lese i kapittel 7 i plandokumentet.

Kommunedelplan for klima og energi

Les den vedtatte kommunedelplanen her:

Kommunedelplan for klima og energi (PDF, 25 MB)

Les protokollen fra kommunestyremøtet 25. april her:

Fullstendig saksfremlegg og protokoll