Budsjett, årsmelding og regnskap

Budsjett, økonomi og handlingsplan

Hvert år vedtar kommunestyret budsjettet for hele den kommunale drifta. Budsjettet er dokumentet alle enhetene styrer etter. Det er en plan over Evje og Hornnes kommune sine inntekter og utgifter for gjeldende år, og styrer ressursbruken på drift og investeringer for det aktuelle året.

Økonomiplanen blir utarbeidet for fire år framover. Planen er en prognose over kommunens forventede inntekter og utgifter, og legger føringer for ressursbruk og prioritering framover. Økonomiplanen blir oppdatert årlig og godkjent i kommunestyret.