Innsyn

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Kommunens dokumenter er offentlige, hvis ikke det er gjort unntak som er hjemlet i lov. 

Gå til postliste

Bestill innsyn

Av sikkerhetsmessige årsaker publiseres ikke selve dokumentene. Dokumenter bestilles ved å trykke på "bestill innsyn" i innsynsløsningen eller ved å sende e-post til post@e-h.kommune.no. Du kan også sende innsynsforespørsler via eDialog eller ved å ringe oss.

eDialog - sikker sending av post til kommunen

Henvendelser som inneholder sensitive personopplysninger og/eller andre taushetsbelagte opplysninger, skal ikke sendes som e-post. I slike tilfeller ber vi deg bruke eDialog-løsningen vår, som er en sikker innsending av dokumenter/henvendelser til kommunen.

Les mer om eDialog

Om innsyn 

Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn). Et dokument er ikke bare papirbasert informasjon, men i prinsippet all informasjon som er lagret. Du har likevel bare innsyn i databaser hvis informasjonen kan søkes opp på en enkel måte.

Du kan nektes innsyn i interne dokumenter, men som hovedregel skal du likevel få innsyn i:

  • Saksliste eller saksdokumenter til kommunestyre eller annet kommunalt folkevalgt organ
  • Dokumenter til/fra kommunens kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon
  • Dokumenter til/fra enheter i administrasjonen som har selvstendig avgjørelsesmyndighet for saken dokumentet gjelder  

Krever du innsyn i saksdokumenter, må kravet gjelde en bestemt sak, eller, i rimelig utstrekning, saker av en bestemt art.

Hvor mye ligger ute?

Vi gjør oppmerksom på at postjournalen ikke går langt tilbake i tid. Årsaken til dette er at det blir et svært "tungt" søk. Postjournalen blir likevel ikke fjernet, slik at om du vet hvilket dokument du er ute etter, eller om du ønsker postjournal over en viss periode, kan du ta kontakt med kommunen så sender vi deg dette.

Hva koster det?

Kommunen kan kreve betalt for utskrifter, kopier og utsendelse når antallet er over 100 sider i en sak. Da kan det kreves én krone per ark utover 100 og betaling for hele utsendelsen. For høykvalitetskopier gjelder det egne regler.

Når får jeg svar?

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1-3 arbeidsdager. Hvis du ikke har mottatt svar innen 5 arbeidsdager fra kommunen mottok kravet ditt, regnes dette som et avslag.

Kan jeg klage?

Hvis kravet ditt blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om klageadgangen og klagefristen. Statsforvalteren er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Du har også klagerett hvis du ikke har fått svar innen fem arbeidsdager etter at kommunen har mottatt kravet. Dette regnes da som et avslag.

Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Statsforvalteren også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn. 

Lover og forskrifter

Arkivlova 
Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida.

Offentleglova 
Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta.

Offentlegforskrifta