Barn med særskilte behov

Barn med nedsatt funksjonsevne vil bli prioritert ved opptak i barnehage.

Tilrettelegging i barnehagen

De som jobber i barnehagen har ansvar for at alle barn, uansett funksjonsnivå, får oppleve at de selv er betydningsfulle for fellesskapet. Barnehagen må gi det enkelte barnet støtte og utfordringer ut fra egne forutsetninger, og bidra til et meningsfullt liv i fellesskap med andre barn og voksne.

Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov. For disse barna kan det være aktuelt å gi et spesielt tilrettelagt tilbud. Tilretteleggingen kan gjelde både sosiale, pedagogiske og/eller fysiske forhold i barnehagen.

Hvem har rett til spesialpedagogisk hjelp?

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp, dersom de har behov for det. Dette gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i kommunen.

Foresatte kan henvise til Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og be om å få en sakkyndig vurdering, dersom barnet trenger hjelp, støtte og tilrettelegging. Dersom barnet går i barnehagen, kan henvisning til PPT fylles ut i samarbeid med barnehagen.

PPT vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke, og utarbeider sakkyndig vurdering. Sakkyndig vurdering sendes foresatte og barnehagemyndighet i kommunen. Dersom barnet går i barnehage, vil barnehagen få kopi.

Barnehagemyndighet i Evje og Hornnes kommune fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp, som beskriver den spesialpedagogiske hjelpen barnet skal få. Før det fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp skal foreldre med foreldreansvar ha gitt samtykke til dette.