Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens viktigste plan, og skal gjennom satsingsområder og prioriteringer legge føringer for ønsket utvikling av Evje og Hornnes.

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen fastsetter langsiktige satsingsområder med overordnede mål og prioriteringer, og skal gi grunnlag for kommunens øvrige planer og politiske beslutninger.

Evje og Hornnes kommune sin overordnede målsetning er å videreutvikle kommunen til et pulserende regionsenter i Agder. Et pulserende regionsenter betyr glød, engasjement og utvikling, aktiviteter og opplevelser. Det betyr også dialog og samarbeid på tvers av grenser, og det krever bevissthet om rollen kommunen vår skal ha. Det krever en arbeidsdeling mellom kommunene rundt oss og sist, men ikke minst, et tettere samarbeid.

 

Se kommuneplanens samfunnsdel 2018-2029 (PDF, 9 MB)

Ny samfunnsdel ble vedtatt 21. juni 2018.

Kommuneplanens arealdel

Arealdelen skal fastlegge langsiktige mål for hvordan kommunens arealer skal brukes eller vernes, gjennom et plankart og bestemmelser og retningslinjer. Hvis din eiendom ikke er omfattet av en reguleringsplan, er det bestemmelser i kommuneplanen som gjelder.

Se kommuneplanens arealdel 2020-2030 her:

Gjeldende arealdel ble vedtatt 27. februar 2020. 

Kommuneplanens arealdel kan du også finne digitalt på arealplaner.no.